Deities/uthsavams

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

 • Presiding deity
  • mUlavar – srI dhEvi, bhU dhEvi samEtha thiruvEnkatamudaiyAn
  • uthsavar – srI Alamelumanga, padmavathi samthe Srinivasaperumal
 • Other sannadhis
  • garudAzhwAr
  • yAga sAlai
  • sEnai mudhaliyAr (viswaksEnar)
  • nammAzhwAr
  • emperumAnAr

uthsavams

 • Ani – varushAbishEkam – jyEshtAbishEkam – 2 days
 • purattAsi – 3 days uthsavam completing on thiruvONam (sravaNam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *